ەسەك ارام دەگەنىڭ مۇلدە وتىرىك

ەسەك ارام دەگەنىڭ مۇلدە وتىرىك، 
كوردىك ەسەك اربادا بىرگە وتىرىپ. 
ۇرساڭ دا، بوقتاساڭ دا قىڭىق ەتپەيدى، 
ءبىر ءۇيلى جان ارتىنا سۇيرەتىلىپ.

ءشايتان بار دەپ جۇرگەنىڭ جالعانشىلىق، 
ءشايتان تۇكتە قىلعان جوق اردان شىعىپ. 
ءشايتان بار دەپ جۇرگەنىڭ وزىڭدەگى، 
ارسىزدىق پەن ايارلىق، الدامشىلىق.

بىرەۋدى ءيىت دەپ قورلاۋدا ناداندىعىڭ، 
ءيىت قورعاپ ءجۇر قوراڭنىڭ اماندىعىن. 
جۋىندى شايىندىڭا اق ىرازى بوپ 
يەسىنە كورسەتەر ادالدىعىن.

اق سارباس دەپ اتايتىن تويعا دا ۇداي 
”حايۋان“دەپ ات قويامىز قويعا بىلاي. 
پىشاققادا تاماعىن تۇسەيتۇعىن، 
و، جانۋار موماقان قويلارىم اي. 
ادامنىڭ ارسىزىنان تويعانىم-اي!

قۇرمانبەك زەيتىنعازى

6alash ۇسىنادى