جاراعان بۋرا

بۋرا  – ايىر تۇيەنىڭ جىنىس قۋاتى جەتىلگەن ەركەگى. ال ءبىرتۋار مەن قوسپاق ناردىڭ بۋرالىققا قالدىرعان ەركەگىن نار بۋرا، تازا ارۋانا مەن ۇلەكتەن تۋعانىن ۇلەك دەپ اتايدى. بۋرانى مىنەزىنە قاراي دا تۇرلىشە اتاعان. بۋرا قاڭتاردا جارايدى، جاراعان بۋرا كۇيىتى كەلگەندە ءبىر اي وتتامايدى، سۋ ىشپەيدى. قاڭتاردان مامىر ايىنا دەيىن كەلەگە تۇسەدى؛ شابىنعان بۋرا اۋزىنان اق كوبىك شاشىپ، ءتىسىن قايراپ سىقىرلاتادى، ارتقى تىرسەگىن بۇگىڭكىرەپ اياعىن تالتايتىپ، بوكسەسىن شومەيتىپ، كەۋدەسىن كوتەرىپ، قۇيرىعىمەن تاقىمىنىڭ اراسىن ەرسىلى-قارسىلى سابالاپ، ايبات شەگەدى؛ ايۋ بۋرا قىزىل كوز، ىزاقور، جاراعان كەزدە كوش جەردەن سالت اتتىنى قۋىپ ادامعا تۇسەدى. جاراعان كەزدە ايۋ بۋراعا كىسەن سالادى، تىم قاۋىپتىلەرىنە تۇمىلدىرىق كيگىزىلەدى. بۋرا كەكشىل، ونى جابىرلەۋگە بولمايدى.

قالياكبار فوتوسى

6alash ۇسىنادى